Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: MegaPoint B.V. Provincialeweg 4
4013 CL Kapel-Avezaath (Tiel-West)Inschrijvingsnummer kvk. te Midden-Nederland: 11059633 BTW Nummer: NL815079874B01

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

Artikel 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Megapoint bv gevestigd te Kapel Avezaath, hierna te noemen Megapoint bv en haar afnemers.

Artikel 1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Megapoint bv afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

Artikel 2-1 Megapoint bv aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Megapoint bv onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en  of derden.

Artikel 2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Megapoint bv aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


Artikel 3 Aanbiedingen.

Artikel 3-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Megapoint bv, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

Artikel 3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Megapoint bv zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Megapoint bv niet.


Artikel 4 Afspraken.

Artikel 4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Megapoint bv binden hem niet, voor zover ze door Megapoint bv niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


Artikel 5 Het aanbod.

Artikel 5-1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

 Artikel 5-2 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

Artikel 5-3 Indien door Megapoint bv aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.

Artikel 5-4 Als door Megapoint bv aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact op te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.

Artikel 5-5 Indien door Megapoint bv voor promotionele doeleinden gebruik wordt gemaakt van een oproep automaat ( een geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst) of ander elektronisch communicatiemiddel aan de opdrachtgever, dient Megapoint bv te beschikken over voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 5-6 Megapoint bv levert uitsluitend aan bedrijven (B2B) en of aan leerlingen welke in de verzorgende beroepen werkzaam zijn, hierdoor kan er nooit sprake zijn van consumentenrecht en wijzen wij de rechten en of plichten van de wet kopen op afstand af. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden verklaart u dat er geen sprake is van consumenten koop.

Artikel 5-7 Desinfectiemiddelen die bestemd zijn voor professioneel gebruik leveren wij uitsluitend aan professionele gebruikers door deze middelen aan te kopen verklaart u dat u een professionele gebruiker bent. Medewerkers van bv de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit welke zich als zodanig niet bekend hebben gemaakt zien wij als professionele gebruiker. Bij enige twijfel over het wel of niet zijn van professionele gebruiker behoudt Megapoint bv zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 6 Betaling.  

Artikel 6-1 De betaling van geleverde goederen geschiedt steeds vooraf per bank, of direct bij afhaling of aflevering tegen contante betaling.

Artikel 6-2 Indien er gerede twijfel bij Megapoint bv bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is Megapoint bv bevoegd de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Megapoint bv door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 6-3 Blijft de opdrachtgever in gebreke zijn verplichtingen te voldoen, dan is Megapoint bv gerechtigd de geleverde goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe aan de leverancier alle medewerking te verlenen.

 

Artikel 7 Totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 7-1 Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 7-2 Het staat Megapoint bv vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zicht termijn opschortende werking toe te kennen.

Artikel 7-3 Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na schriftelijke ontbinding terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 7-4 Megapoint bv treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

Artikel 7-5 Megapoint bv kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Megapoint bv is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de opdrachtgever tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan. Hierbij geldt, dat de vaste woon- of verblijfplaats eenduidig kan worden vastgesteld.

Artikel 7-6 Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel “Het aanbod”, leden 2, 3 en 4 bedoelde informatie aan de opdrachtgever ter beschikking stellen.

Artikel 7-7 Megapoint bv zal tevens – uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst – aan de opdrachtgever de volgende informatie verstrekken: a. Schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken; b. Het geografische adres van de vestiging van Megapoint bv waar de opdrachtgever met klachten terecht kan; c. De informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.


Artikel 8 Prijzen.

Artikel 8-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting.

Artikel 8-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Megapoint bv niet.

Artikel 8-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


Artikel 9 Gedeeltelijke levering.

Artikel 9.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”


Artikel 10 Aanbetaling.

Artikel 10.1.Megapoint bv is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Megapoint bv de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


Artikel 11 Leveringstermijnen.

 Artikel 11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Megapoint bv schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Megapoint bv zijn de goederen te leveren.

Artikel 11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11-4 Het retourneren of ruilen van hygiëne producten en/of bedrijfskleding is tijdens een pandemie niet toegestaan vanwege de hygiëne. Wij kunnen met geretourneerde producten de hygiëne niet waarborgen.


Artikel 12 Vervoer.

Artikel  12.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Megapoint bv aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expres verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12.2 Vervoer bij dropshipping gebeurt uitsluitend op rekening en risico van de opdrachtgever van Megapoint bv, de opdrachtgever van Megapoint bv blijft volledig aansprakelijk en de verantwoordelijkheid van de zending ligt daarom volledig bij de opdrachtgever van Megapoint bv vanaf het moment van verzending. Megapoint bv vraagt aan de opdrachtgever een administratie vergoeding deze vergoeding wordt per opdrachtgever schriftelijk van te voren vastgesteld.

 

 Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

Artikel 13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Megapoint bv ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Megapoint bv buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


Artikel 14 Annuleren.

Artikel 14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Megapoint bv reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Megapoint bv gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Megapoint bv als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Megapoint bv te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

Artikel 14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Megapoint bv zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Reclame.

Artikel 15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Megapoint bv terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Megapoint bv wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Artikel 15-2 Megapoint bv dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Megapoint bv juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


Artikel 16 Garantie.

Artikel 16.1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek – respectievelijk. importeurs – of groothandel garantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Op artikelen aangeschaft in de outlet ruimte geld een afwijkende garantie termijn dit staat op de factuur vermeldt.
Onze Garantie vervalt door vervreemding, dit wil zeggen door doorverkoop aan derden.
De garantie termijn op goederen waar dit op van toepassing is, wordt op de factuur vermeld.. Garantie geld uitsluitend op de onderdelen en niet op arbeidsloon. Na deze periode indien wij bij u aan huis moeten komen, zullen er altijd voorrijkosten berekend worden. Garantie werkzaamheden welke wij voor dropshippers (Opdrachtgevers van Megapoint bv) moeten uitvoeren worden altijd volledig in rekening gebracht.
Op armleuningen van behandelstoelen zit geen garantie daar deze bedoeld zijn om de armen op te laten rusten en niet voor het opdrukken van de klant. Max belasting armleuningen 10 Kg.

 

Artikel 16.2 Wij nemen niets retour, in uitzonderlijke gevallen worden goederen in overleg retour genomen. Voor deze retouren wordt een bedrag aan administratiekosten in rekening gebracht, geld wordt niet geretourneerd voor het uiteindelijke bedrag wordt een waardebon voor nieuwe aankopen gegeven. Alle verzendkosten zijn voor de opdrachtgever.  Alle producten worden onder garantie op carry in basis geleverd dit houdt in dat defecte goederen na overleg aan ons franco retour gezonden moeten worden (verzendkosten voor uw rekening en risico)

 

 

Artikel 17 Retentierecht.

Artikel  17.1 Wanneer Megapoint bv goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Megapoint bv heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 


Artikel 18 Aansprakelijkheid.

Artikel 18-1 Megapoint bv is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

Artikel 18-2 Megapoint bv is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Megapoint bv of van hen, die door Megapoint bv te werk zijn gesteld.

Artikel 18-3 Megapoint bv zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfsschade en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


Artikel 19 Overmacht.

Artikel 19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Megapoint bv of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Megapoint bv , ex – en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Megapoint bv , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Megapoint bv overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 19-2 Megapoint bv is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.


Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 20-1 Zolang Megapoint bv geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Megapoint bv .

Artikel 20-2 Megapoint bv heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuld sanering regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

Artikel 20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

Artikel 21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Megapoint bv ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

Artikel 21-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien : a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Megapoint bv heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten . b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsanering regeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd . c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden . d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

Artikel 21-3 Megapoint bv is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Megapoint bv reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Megapoint bv op vergoeding van kosten, schade en interesten.


Artikel 22  Betaling.

Artikel 22-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22-2 Megapoint bv is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen boven op de geldende wettelijke rente, gerekend vanaf de factuur datum.

Artikel 22-3 Megapoint bv is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 

Artikel 22-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. 

Artikel 22-5 Uit het enkele feit dat Megapoint bv zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 23 Toepasselijk recht.

Artikel 23.1 Op alle door Megapoint bv gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Artikel 24.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Megapoint bv , indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.